Gedragscode

Leden van de Lindespelers zijn 16 jaar of ouder. De vereniging organiseert daarnaast activiteiten voor jongeren tot 18 jaar in de vorm van een Jeugdtheaterlab.

Deze activiteiten worden begeleid door verenigingsleden en/of mensen die daarvoor door het bestuur worden aangesteld.


De vereniging vindt het belangrijk dat deelnemers elkaar respecteren. Op het toneel wordt van acteurs verwacht dat zij een rol aannemen. In en buiten het spel trekken we een duidelijke grens: Seksuele handelingen en contacten tussen (jong)volwassenen en minderjarigen zijn, onder alle omstandigheden, ontoelaatbaar.


Binnen de Lindespelers hanteren wij onderstaande gedragscode. De gedragscode bestaat uit regels die zorgen voor een open, transparante en veilige omgeving voor jongeren en vrijwilligers. Daarnaast leggen we uit wat we verstaan onder seksueel grensoverschrijdend gedrag en de sancties die we daarop stellen.

Begeleiders en deelnemers aan activiteiten van de vereniging, in welke vorm dan ook, erkennen deze gedragscode, onderschrijven dat en gedragen zich ernaar.

A. De gedragsregels voor (vrijwillige) medewerkers:
  • Begeleiders zorgen voor een sfeer en een omgeving waarbinnen jongeren zich veilig en gerespecteerd voelen;
  • Begeleiders behandelen iedereen met waardigheid en respect;
  • Voor zover begeleiders inzicht hebben in het privéleven van jongeren of daarin worden betrokken blijft die betrokkenheid beperkt tot het functioneel noodzakelijke;
  • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van seksuele benadering ten opzichte van jongeren. Elke vorm van seksuele handeling, -relatie, -contact tussen volwassene en jongere wordt beschouwd als seksueel grensoverschrijdend gedrag.
  • Begeleiders onthouden zich van elke vorm van aanraking die naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard kan worden ervaren.
  • Begeleiders beschermen jongeren naar vermogen tegen vormen van ongelijkwaardige behandeling, disrespect en seksueel grensoverschrijdend gedrag en zien erop toe dat deze gedragscode door alle betrokkenen bij activiteiten van de vereniging worden nageleefd.

Indien een begeleider gedrag signaleert dat strijdig is met deze gedragscode of enige vorm van seksueel grensoverschrijdend gedrag vermoed, meldt hij/zij dat bij de vertrouwenspersoon van de vereniging;

Waar deze gedragscode niet voorziet, of bij enige vorm van twijfel of gedrag wel of niet toelaatbaar is kunnen betrokkenen bij activiteiten en eventueel hun ouders terecht bij de vertrouwenspersoon van de vereniging.

B. Wat we verstaan onder seksueel grensoverschrijdend gedrag

Onder seksueel grensoverschrijdend gedrag verstaan wij: Elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren; en/of plaatsvindt binnen een ongelijke machtsverhouding (volwassene-jongere, regisseur-acteur, docent-leerling, etc.); en/of andere handelingen of gedragingen die strafbaar zijn volgens het Wetboek van Strafrecht.


Elke vorm van gedrag die onder deze omschrijving valt kan worden gesanctioneerd. Mogelijke sancties zijn:

Het uitsluiten van vrijwilligerswerk met minderjarigen voor kortere of langere tijd en deze uitsluiting in centrale registers opnemen;

Van seksueel grensoverschrijdend gedrag waarvan het bestuur oordeelt dat dit valt onder het Wetboek van Strafrecht wordt aangifte gedaan bij politie of justitie.

Ervaar je grensoverschrijdend gedrag in welke vorm dan ook binnen de vereniging? Neem dan contact op met de vertrouwenspersoon van de vereniging. Dat is geen lid van het bestuur. Op dit moment is dat Linda: vertrouwenspersoon@lindespelers.nl