Organisatie en Beleid

De Lindespelers is een toneelvereniging die al meer dan 40 jaar bestaat, gevestigd in Nuenen c.a. Onze doelstelling is het beoefenen van niet beroepsmatig toneel in de ruimste zin; de dramatische expressie en de bevordering van het verschaffen van een beter inzicht daarin.


Zo staat het tenminste in de statuten. In normaal Nederlands: Wij spelen toneel, maar hoeven daar niet ons brood mee te verdienen. En we doen ons best dat toch zo goed mogelijk te doen.

Hoe we dat doen?

Wij repeteren, en voeren over het algemeen ‘avondvullende’ 2 toneelstukken op per kalenderjaar. We proberen alle spelers binnen de vereniging minimaal één rol te geven in een productie, of hen te betrekken bij andere activiteiten binnen de vereniging.


Die andere activiteiten kunnen animaties zijn, waarbij we ondersteuning verlenen aan feestjes, recepties, cursussen of andere evenementen. Die animaties variëren van het verzorgen van figuraties tot complete (mini-)theaterproducties.


Binnen de Lindespelers zit veel creativiteit, en dat laten we graag zien.


Om toneelproducties te maken, doen we bijna alles zelf: decors ontwerpen en maken, licht- en geluidplannen opstellen en dit regelen tijdens uitvoeringen, kleding verzorgen, rekwisieten, en regie: we hebben vrijwel alle disciplines in huis.


De vereniging beschikt over 3 opgeleide regisseurs, die hun vak verstaan. Zij hebben de artistieke leiding over een productie en leiden het complete repetitieproces.


Er komt overigens nog behoorlijk wat organisatie kijken bij onze uitvoeringen: Kaartverkoop moet geregeld worden, en er moeten afspraken worden gemaakt met de locatie waar we spelen. Vaak is dat theater Het Klooster in Nuenen, maar we zijn ook actief in andere speellocaties in en rond Nuenen.


En ook de reclame activiteiten rond onze voorstellingen regelen we allemaal geheel zelf!


Om ervoor te zorgen dat we steeds beter worden is er jaarlijks een budget beschikbaar voor opleiding en cursussen in de breedste zin van het woord: van stemtraining tot dramatische expressie, en van lichtontwerp tot de complete regie!

Kosten en opbrengsten

De Lindespelers ontvangen een subsidie van de gemeente Nuenen c.a.

Daarnaast betalen alle leden een contributiebedrag per jaar en verhuren wij regelmatig kleding, technische faciliteiten en decorstukken aan collega verenigingen en derden. Entertainment en animatie opdrachten leveren een bijdrage aan de inkomsten van de vereniging en verder zijn we afhankelijk van giften.Uit deze inkomsten worden alle algemene verenigingskosten bekostigd. De huisvestingskosten (huur van de ruimte) zijn daarbij veruit het hoogst. De vereniging kent daarnaast afschrijvingskosten van eigen materiaal, kosten van vergaderingen en repetities, opleiding en cursussen, en kosten van een verenigingsactiviteit.


Het meest recente financiële overzicht (exploitatie en balans) wordt gepubliceerd op deze site.


Onze producties kennen een eigen begroting. Inkomsten van producties bestaan uit kaartverkoop of bijdragen van een opdrachtgever, sponsoring, en vaak een bijdrage uit de vereniging.


De productiekosten bestaan uit huur van de speellocatie, licenties voor de auteursrechthebbende(n), kosten van regie, decorbouw, licht- en geluidstechniek, grime, ingehuurde faciliteiten en de kosten van reclame / advertenties / PR om de producties onder de aandacht te brengen van het publiek.

Beloningsbeleid

De vereniging kent aan regisseurs een vergoeding toe indien zij daartoe zijn opgeleid. Dit doen we omdat de regisseur een bepalende sleutelpositie heeft in een productie, artistiek verantwoordelijk is en over het hele repetitieproces de leiding heeft. Er wordt een groot beroep gedaan op zijn of haar tijd en beschikbaarheid. De regievergoeding is een gedeeltelijke compensatie voor de hoeveelheid tijd en werk die een regisseur in onze producties steekt.


Regisseurs die (nog) geen opleiding hebben afgerond ondersteunen we om de opleiding te kunnen behalen. Daarvoor stellen we niet alleen opleidingsgelden ter beschikking, maar ook spelers om te kunnen repeteren en oefenen.

Bestuursleden kennen een fiscale regeling voor gemaakte onkosten.


Er zijn geen andere vergoedingsregelingen binnen de Lindespelers, met uitzondering van onkostenvergoedingen.

Bestuur en organisatie

De vereniging wordt geleid door het Bestuur, bestaande uit een voorzitter, secretaris, penningmeester en enkele leden. Het Bestuur onderhoudt de contacten met externe relaties zoals sponsoren, de Gemeente Nuenen, subsidieverstrekkers en de verhuurders van speel- en repetitielocaties.

De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het Dagelijks Bestuur. Het Bestuur is gezamenlijk handelingsbevoegd namens de vereniging, zoals dat in de statuten staat beschreven.


Daarnaast kent de vereniging verschillende werkgroepen die het bestuur ondersteunen. Werkgroepen hebben uitvoerende taken en worden meestal tijdelijk samengesteld voor de duur van een productie of activiteit.


2 maal per jaar is er een Algemene Vergadering met alle leden, waarvoor alle leden worden uitgenodigd. In die vergaderingen worden de plannen en ideeën besproken voor de toekomst en wordt geëvalueerd wat we in de afgelopen periode hebben gedaan.

Financieel overzicht

De vereniging heeft inkomsten uit verhuur van kleding en of materialen, licht- en geluidsmiddelen, Uit het verlenen van entertainment diensten (spelimprovisaties), donaties en contributie van leden.


De grootste kostenpost vormt huisvesting voor repetities en de opslag van materiaal en kleding.


Van producties voor publiek worden aparte begrotingen en resultatenrekeningen opgesteld. Resultaten van producties staan apart op de balans, om kosten op de langere termijn evenredig te kunnen verdelen tussen grotere en kleinere producties.


Het verenigingsresultaat komt ten goed of ten laste van het eigen vermogen. Er is een algemene reserve om contractuele verplichtingen te kunnen nakomen.