ANBI

Toneelvereniging de Lindespelers is een ANBI, een Algemeen Nut Beogende Instelling.

Aan een ANBI wordt een aantal voorwaarden gesteld. Zo moet onder meer bestuur, beleid, activiteiten en de financiële huishouding transparant zijn, zowel binnen als buiten de vereniging.

Door middel van publicaties op onze website willen wij aan die voorwaarden voldoen.

Een ANBI geniet een een aantal (fiscale) voordelen. Dat geldt ook voor mensen en bedrijven die een ANBI een warm hart toedragen. In de verlening van diensten en in de vorm van schenkingen.

Om u een beeld te geven van wat er met bijdragen van derden gebeurt bij de vereniging willen wij een transparante vereniging zijn.
Mocht u vragen hebben over de organisatie, het beleid, onze activiteiten of het financiële overzicht, dan kunt u zich richten tot het Dagelijks Bestuur.